Rodo

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe

KIM JESTEŚMY?
Nazywamy się ELKOM-GAZ Z. Sobieralski spółka komandytowa i mamy siedzibę w Przedmościu, adres ul. Główna 7A, 46-320 Praszka, REGON: 364479466, posiadającą numer NIP: 5761579217. Jesteśmy dostępni pod adresem mailowym: biuro@elkom-gaz.pl

PO CO TEN DOKUMENT?
W dniu 25 maja 2018 roku weszły do stosowania regulacje Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (zwane: RODO). RODO dla przypadków zbierania danych osobowych nakłada obowiązek udzielania kompleksowych informacji o tym w jaki sposób przetwarzane są zbierane dane.

W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM BIEŻĄCEJ KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe pozyskujemy głównie od Ciebie. Podajesz nam swoje dane w związku z prowadzoną korespondencją e-mail. Jednocześnie Twoje dane kontaktowe mogliśmy uzyskać od kogoś w Twojej organizacji lub od jednego z Twoich kontrahentów (np. poprzez wskazanie Ciebie w umowie o współpracy jako osoby odpowiedzialnej za kontakt lub po prostu poprzez dodanie Ciebie do wiadomości (DW) w ramach bieżącej korespondencji).

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu związanym z daną korespondencją. Może to być wykonywanie przez nas usług, zamawianie określonych świadczeń lub dostaw, rekrutacja, albo inne działanie związane z naszym przedsiębiorstwem. Jeżeli jesteś naszym klientem, potencjalnym klientem, lub jego przedstawicielem, będziemy przetwarzać również Twoje dane w celach marketingowych.

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie: adres e-mail oraz dane zawarte przez Ciebie w przesyłanej do nas korespondencji (zwyczajowo zagadnienie będące przedmiotem korespondencji oraz stopka z danymi kontaktowymi).

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
Twoje dane przetwarzamy w celu realizacji umowy/stosunku sprzedaży, która nas wiąże, albo w celu jej zawarcia. Jeżeli chcesz się u nas zatrudnić Twoje dane podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, którą wyraziłeś poprzez zgłoszenie się w procesie rekrutacji i przesłanie swojego CV lub innej dokumentacji aplikacyjnej. Jeżeli jesteś przedstawicielem instytucji państwowej, Twoje dane przetwarzamy w celu realizacji obowiązku prawnego albo w celu uzyskania niezbędnych informacji, związanej z przedmiotem naszej działalności.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Dane z korespondencji e-mail przetwarzamy przez okres ich przydatności dla wzajemnych kontaktów. Nie mamy sprecyzowanego okresu czasu, po którym bezwzględnie usuwamy korespondencję. Jeżeli jednak zakończymy współpracę lub po prostu jej nie podejmiemy, Twoje dane będziemy przechowywać przez okres kolejnych 5 lat (w imię reguły rozliczalności) i następnie podejmiemy decyzję o zasadności jej usunięcia.

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Powinieneś jednak wiedzieć, że Twoje dane mogą być udostępniane dostawcom usług dla Administratora. Każdemu z podwykonawców przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?
Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

JAKIE MASZ PRAWA?
Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywała (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.
Twoje prawa obejmują:
a) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
b) Prawo do poprawiania danych
c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
d) Prawo do żądania usunięcia danych
e) Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych
f) Prawo do sprzeciwu

W celu skorzystania z powyższych praw Administrator wskazuje formy możliwości kontaktu oraz zgłaszania żądań: a. adres e-mail: biuro@elkom-gaz.pl
b. osobiście w siedzibie administratora tj. Przedmość, ul. Główna 7a, 46-320 Praszka
c. listownie na adres siedziby firmy wskazany powyżej.
W celu ułatwienia rozpatrzenia żądania zamieszczamy gotowe druki, które można wydrukować i wypełnić druki do pobrania:

W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM MONITORINGU WIZYJNEGO 1. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zabezpieczenia mienia oraz bezpieczeństwa osób przebywających na terenie należącym do Administratora. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się z nami kontaktować za pomocą adresu mail: biuro@elkom-gaz.pl
2. Monitoring obejmuje teren wokół budynku Administratora oraz pomieszczenia, w których przechowywane są środki pieniężne, a także nośniki danych Administratora.
3. Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych mogą być firmy zajmujące się dostawą usług dla Administratora.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni, a gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania – w granicach określonych w przepisach prawa.
6. Posiada również Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tej formie.
7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM SPRZEDAŻY GAZU
1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia faktury oraz wykonywania obowiązków jakie na administratora nakładają przepisy rachunkowe i podatkowe.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się z nami kontaktować za pomocą adresu mail: biuro@elkom-gaz.pl
3. Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych mogą być firmy zajmujące się dostawą usług dla Administratora.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagają tego obowiązuje przepisy rachunkowe oraz podatkowe.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania – w granicach określonych w przepisach prawa.
6. Posiada również Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tej formie.
7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – jeżeli przepisy na to pozwalają